El notari és un jurista que compleix una doble funció:

  • Com a funcionari públic de l’Estat, ha de proporcionar als ciutadans la seguretat jurídica que promet la Constitució a l’article 9, en l’àmbit jurídic extrajudicial.
  • Com a expert del Dret, és un professional proper i imparcial que ajuda, assessora i garanteix que el contracte o negoci compleixi la més estricta legalitat.

Si té previst comprar o vendre un pis, atorgar poders, fer testament, constituir una societat, atorgar capitulacions matrimonials o qualsevol altre assumpte relacionat amb la contractació privada, civil o mercantil, amb la vida familiar o amb les successions a causa d’una mort, vingui i la notària estudiarà el seu cas sense cap cost i li aconsellarà la manera més convenient de tractar-lo.  També li explicarà els avantatges i inconvenients de cada opció i també el cost total.

La figura del notari va estretament  lligada al clàssic “en dono fe”, amb el qual el notari acredita el compliment de les seves obligacions: identificació de les parts, capacitat i legitimació suficient per a l’atorgament de l’acte, certesa que el consentiment ha estat lliurement i, per últim, que l’acte s’adequa a la legalitat i voluntat dels atorgants.