QUÈ ÉS UNA COMPRAVENDA?

Contracte signat per ambdues parts, una de les quals s’obliga a transferir la propietat d’una cosa o d’un dret i l’altre part està obligat a pagar-la per un preu convingut. Poden ser immobles, mobles i drets.

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER A LA COMPRAVENDA DE BÉNS IMMOBLES
  • DNI del comprador i venedor o NIE si són estrangers. Si és una societat, es necessiten els poders o l’escriptura de nomenament de càrrec.
  • Escriptura de la propietat de la part venedora
  • Certificat que justifiqui que s’està al corrent del pagament de la comunitat de propietaris
  • Últim rebut de l’IBI
  • Cèdula d’habitabilitat
  • Certificat d’eficiència energètica
  • Forma de pagament

La notaria pot ocupar-se de la gestió i tramitació d’aquesta l’escriptura de compravenda, així com del seu pagament, impostos i inscripció al Registre de la Propietat