L’acta és un document en què el notari dona fe del que ha ocorregut durant una assemblea, congrés, sessió, vista judicial o reunió de qualsevol tipus, així com dels acords i decisions que s’han pres. També, s’hi deixa constància de qualsevol desperfecte mitjançant fotografies, contingut de les pàgines web, xarxes socials…

DOCUMETACIÓ NECESSÀRIA
  • DNI dels interessats
  • Si és una societat, es necessiten els poders o l’escriptura de nomenament de càrrec.
  • Assumpte a tractar
  • En el cas d’actes en què s’inclouen fotografies, són necessàries dues copies idèntiques del que es vol acreditar.