MATRIMONI, SEPARACIONS I DIVORCIS

Actualment es pot contraure matrimoni davant notari.

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA:

 • DNI de la parella
 • Certificat del Registre Civil de l’expedient matrimonial
 • 2 testimonis i el DNI corresponent
EXPEDIENT PREVI DE MATRIMONI

En l’actualitat també pot atorgar-se l’expedient previ de matrimoni davant notari.

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA
 • DNI de la parella
 • Certificat d’empadronament actualitzat
 • Certificat literal de naixement d’ambdós
 • Certificat d’antecedents penals
 • Certificat literal del matrimoni anterior, amb la nota marginal del divorci o nul·litat, en cas d’estar divorciat o amb el matrimoni anul·lat.
 • Certificat literal del matrimoni anterior i certificat literal de defunció de l’anterior cònjuge, en cas de viudetat.
SEPARACIONS I DIVORCIS

Els cònjuges poden separar-se o divorciar-se d’acord mutu atorgant una escriptura pública davant notari, sempre que no hi hagin fills menors d’edat o amb la capacitat modificada judicialment.

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA
 • DNI dels compareixents
 • Dades dels lletrats: nom, DNI i número de col·legiat que compareixeran
 • DNI dels fills majors d’edat o menors emancipats
 • Conveni regulador
 • Llibre de família o certificat de matrimoni